ระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ

เพื่อประสานความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสนับสนุน MSME ต่าง ๆ และ SME One ID ในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือการให้บริการแบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)