ประชุมมอบนโยบายบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริม MSME ภายใต้โมเดลนำร่อง “Nan Connext”

วันนี้ (1 มี.ค. 2566) นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริม MSME ภายใต้โมเดลนำร่อง “Nan Connext” โดยมี นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน นายวรพจน์ ประสานพานิช ผอ. ฝสร. และคณะ พร้อมด้วยฝ่ายฝศบ. และศูนย์ OSS จ.น่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการนำเสนอการใช้ระบบส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐในการเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลการส่งเสริม MSME ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ โดยมีหน่วยงานในจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมมากกว่า 40 หน่วยงาน